fundacja_inicjatyw_przedsiebiroczosci1

Fundacja Inicjatyw Przedsiębiorczości udziela pomocy i wsparcia dla wszystkich grup, które mają problem ze znalezieniem pracy (oddalonych od rynku pracy), ale także tych którzy pragną rozwijać swoje możliwości zawodowe.
Poprzez organizację szkoleń, konferencji, kongresów jak również praktyk i staży oraz poprzez prowadzenie rzecznictwa i poradnictwa zawodowego, kształci i doskonali zawodowo. Skupiając się na rozwinięciu aktywności, talentów i pracowitości oraz poczuciu pewności siebie i własnej wartości.
Fundacja Inicjatyw Przedsiębiorczości dąży do opracowania własnych narzędzi i metod służących poprawie sytuacji osób bez pracy, oraz zagrożonych bezrobociem.
Jednym z podstawowych działań fundacji jest także pomoc w budowaniu partnerstw pomiędzy administracją publiczną, biznesem i NGO.

logo_manzana1

MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych powstała po to by wspomagać ludzi we wszechstronnym rozwijaniu umiejętności psychologicznych zwłaszcza tych związanych z pracą. Dla nas liczy się kształtowanie świadomego, aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, zdolnego do współdziałania w grupie, otwartego na nowe doświadczenia i możliwości.
Celem Fundacji MANZANA jest wspieranie działalności w zakresie rozwijania umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy zawodowej w kontekście zmieniających się warunków na rynku pracy.
Pragniemy inspirować innych do odkrywania w sobie tego w czym są najlepsi i tego co mogą zmienić poprzez wydobycie z nich potencjału i stworzenie możliwości jego wykorzystania. Uważamy, że warto aktywizować się do życia, zarówno zawodowego, jak i tego najbardziej codziennego. Jesteśmy przekonani, że kształtowanie nowych umiejętności jest możliwe i potrzebna na każdym etapie życia. Wierzymy, że zawsze, niezależnie od wieku, jest czas na rozwój swoich zdolności i umiejętności.
Problem braku pracy i jej poszukiwania stał się inspiracją do znalezienia odpowiedzi na pytanie: co można zrobić w walce z bezrobociem?
Naszą odpowiedzią jest: budowanie aktywnej postawy wobec otaczającego środowiska, wobec lokalnej społeczności, a także wobec samych siebie przez pracę nad własnym rozwojem i kształtowanie wciąż nowych umiejętności.

http://www.manzana.org.pl

zielona_akcja1

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” od 1991 wspiera rozwój sektora pozarządowego na obszarach wiejskich realizując projekty na terenie Polski Południowo-Zachodniej. Przez wiele lat zespół Fundacji wypracował własne metody angażowania lokalnych społeczności związane z aktywizacją i partycypacją społeczną, ochroną środowiska i przyrody. Od 2011 roku prowadzi Ośrodek „Dobry Start- centrum wspierania i informacji dla organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich -w którym udziela doradztwa jak zakładać stowarzyszenia i zarządzać organizacją , prowadzi również szkolenia m.in. z zakresu pisania projektów, zarządzania zespołem , finansowego usamodzielniania się organizacji wiejskich. Fundacja posiada wieloletnie doświadczenie w sieciowaniu organizacji oraz działaniach zachęcających organizacje do partycypacji w politykach publicznych.

http://www.zielonaakcja.pl

faow1

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich to pierwsze ogólnopolskie porozumienie organizacji działających na rzecz wsi. Organizacje uczestniczące w FAOW współdziałają na rzecz lepszego funkcjonowania polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi, a także promowanie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.
FAOW zostało powołane do życia w grudniu 2002 roku. Inicjatorami Forum było 12 organizacji, które jako pierwsze podpisały Deklarację Współpracy. Do września 2005 roku Deklarację tę podpisało 76 organizacji z całej Polski, zarówno o zasięgu ogólnopolskim (wiele z nich to organizacje sieciowe), jak i lokalnym, bądź regionalnym. Przez pierwsze trzy lata swego istnienia Forum działało jako struktura nieformalna, a w grudniu 2005 roku FAOW zostało zarejestrowane jako osoba prawna i od tego momentu funkcjonuje jako związek stowarzyszeń. Działalność FAOW opiera się głównie na społecznej pracy przedstawicieli organizacji członkowskich. Od początku istnienia Forum jego działania wspiera i organizuje Sekretariat, wczesniej (do końca roku 2006) prowadzony przez Fundusz Współpracy, który na ten cel pozyskał środki z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

http://www.faow.org.pl