„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

CEL BADANIA:

Cele głównym badania, była ocena skuteczności oddziaływania na rozwój obszarów wiejskich Lokalnych Grup Działania poprzez zwiększoną ich aktywność w ramach regionalnych i krajowej sieci LGD. Cel został osiągnięty.

WSTĘP

Prezentowane opracowanie, stanowi raport końcowy z realizacji badania i jest podsumowaniem wyników badań społecznych z zastosowaniem metody ilościowej
i jakościowej. Zostało ono przygotowane w ramach operacji polegającej na kompleksowej realizacji projektu pt. „Sieci LGD – obowiązek czy szansa?”

Operacja jest realizowana w wyniku wybrania przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, wniosku nr KSOW/4/2020/070 Fundacji Idealna Gmina złożonego w konkursie nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które są realizowane w 2020 i 2021 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021.

Badania w ramach operacji zatytułowanej „Sieci LGD – obowiązek czy szansa”? zostały zrealizowane z zastosowaniem następujących technik badawczych: kwerenda stron internetowych sieci LGD, wywiady telefoniczne z przedstawicielami LGD, wywiady pogłębione z prezesami i byłymi prezesami sieci LGD, wywiady pogłębione z przedstawicielami jednostek regionalnych KSOW, internetowy kwestionariusz ankiety skierowany do jednostek regionalnych KSOW oraz zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami LGD.

Raport może stanowić inspirację dla podmiotów zainteresowanych kontynuacją i twórczym rozwinięciem badań dotyczących tworzenia i funkcjonowania sieci LGD, a także uwarunkowań ich funkcjonowania zarówno w otoczeniu wewnętrznym jak i zewnętrznym. Może również być inspiracją dla podmiotów oddziałujących na sieci, do wdrożenia nowych lub udoskonalenia już realizowanych działań skierowanych do sieci LGD, a także czynników wpływających na jakość ich działania

KLIKNIJ ABY POBRAĆ RAPORT


Termin zakończenia projektu 30 października 2021 r.

ZOSTAŃ PARTNEREM

www.ksow.pl