Opis projektu:

Najważniejszą kwestią było pokazanie zainteresowanym, że możliwa jest współpraca pomiędzy sferą B+R a gospodarką oraz podkreślenie konieczności wdrażania badań. Ani przedsiębiorcy ani nauka nie wykorzystują w pełni swoich osiągnięć w celu szybszego, nowoczesnego rozwoju gospodarki narodowej.

Priorytetem powinno być rejestrowanie patentów, inwestowanie w nowe technologie. Nauka powinna odejść od ciągłego powiększania dorobku naukowego, bo świetne wyniki uzyskiwane wyłącznie w laboratorium niczego nowego nie wnoszą w rozwój gospodarczy Kraju. Tym projektem chcieliśmy upowszechniać wśród studentów, młodej kadry naukowej B+R wyniki badań, patenty i ich możliwy wpływ na tworzenie nowoczesnej gospodarki oraz wpływ na politykę Rządu. Tylko zacieśnianie współpracy nauki z przedsiębiorstwami może przynieść korzyści ekonomiczne, przy jednoczesnym zachowaniu praw autorskich, praw do patentów, praw własności przemysłowej.

Równie istotne jest podniesienie świadomości przedstawicielom kadr systemu B+R oraz studentom w zakresie wagi badań naukowych i prac rozwojowo-badawczych. Zapewnią one efektywną współpracę z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania osiągnięć naukowych budowania współpracy „nauczyciel-rodzic”, psychologiczne „rozumieć co dziecko mówi”, „jak mówić żeby dziecko słuchało”, „jak słuchać żeby zrozumieć co dziecko do nas mówi” i inne.

W ramach projektu zrealizowano m.in.:

 • 10 seminariów tematycznych;
 • Film (seria dydaktyczna)
 • Dostosowanie Ośrodka Edukacyjnego i Punktu Praktycznej Konsultacji (PPK):
 • przygotowano beneficjentów do korzystania z dostępnych źródeł finansowych (szkolenia) przeznaczonych na naukę i innowacyjne projekty;
 • prowadzono warsztaty praktyczne w Ośrodku Edukacyjnym i PPK ;
 • udzielano konsultacji;
 • przeprowadzono konkurs dla studentów, młodej kadry naukowej ;
 • zorganizowano konferencję międzynarodową;
 • Opracowano i wydano publikację na zakończenie projektu.

Tematyka spotkań to m.in.

 • Znaczenie badań naukowych i ich wykorzystanie w przemyśle,
 • Badania naukowe a ich komercjalizacja,
 • Emisja CO2 – rozwiązania, trendy, nowe propozycje,
 • Energia odnawialna – rozwiązania, trendy, nowe propozycje,
 • Innowacyjne technologie a patenty,
 • Inwestycje w nowoczesne technologie.

Beneficjenci projektu

Projekt skierowany jest do studentów, młodej kadry naukowej, pracowników jednostek B+R