Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

FUNDACJA IDEALNA GMINA REALIZUJE OPERACJĘ:

„SIECI LGD – OBOWIĄZEK CZY SZANSA?”

Celem głównym operacji jest:

Wyższa skuteczność oddziaływania na rozwój obszarów wiejskich Lokalnych Grup Działania poprzez zwiększoną ich aktywność w ramach regionalnych sieci LGD.