Opis projektu:

Celem głównym projektu było zwiększenie potencjału rozwojowego prawie 400 dzieci z terenu gminy Drobin poprzez ich uczestnictwo w edukacji przedszkolnej wspierającej indywidualny, wszechstronny rozwój i przygotowanie do nauki w szkole.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Wszechstronny rozwój dzieci – intelektualny, emocjonalno-społeczny, fizyczny poprzez zorganizowaną edukację przedszkolną;
  • Zmniejszone deficyty rozwojowe i negatywne zachowania społeczne u dzieci poprzez profilaktykę i monitoring w formie systematycznych konsultacji specjalistycznych;
  • Zwiększony wpływ wychowawczej funkcji rodziny dzięki wdrożeniu kompleksowego programu aktywizującego współpracę rodziców z placówką przedszkolną;

Projekt zakładał aktywny udział obojga rodziców, dla których przygotowaliśmy program dydaktyczno wychowawczo profilaktyczny, oraz warsztaty z komunikacji „rodzic-dziecko”,

budowania współpracy „nauczyciel-rodzic”, psychologiczne „rozumieć co dziecko mówi”, „jak mówić żeby dziecko słuchało”, „jak słuchać żeby zrozumieć co dziecko do nas mówi” i inne.